Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest DWD Service Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (62-030), ul. Powstańców Wlkp. 33, tel. 602 776 300, email: pl.info@dwdservice.pl .

Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b), c), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli będą przetwarzane w celu:

wykonania umowy, jeżeli taką Pani/Pan zawarli z DWD Service Sp. z o.o.,

wykonania obowiązku prawnego (np. wystawienia faktury),

prowadzenia działalności gospodarczej przez DWD Service Sp. z o.o.,

zarządzanie możliwościami sprzedażowymi dla DWD Service Sp. z o.o..

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub zamówienia.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów przedstawionych powyżej lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Państwa dane osobowe pokazujemy wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby obsługi Państwa umów/zamówień (np. podmiotom wykonującym dla nas usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, prawne, płatnicze).

Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z instrukcjami i polityką DWD Service Sp. z o.o. oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

przenoszenia danych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego,

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Powyższe prawa mogą Państwo zrealizować kontaktując się z Administratorem danych poprzez email: pl.info@dwdservice.pl.

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Niniejsza informacja nie zmienia warunków współpracy pomiędzy firmami współpracującymi z DWD Service Sp. z o.o. i ma charakter czysto informacyjny.

Odwodnienia obiektów mostowych

Odwodnienia obiektów kubaturowych

Antykorozja powierzchni betonowych

Nawierzchnie chodnikowe

Izolacja natryskowa