1

Tytuł projektu: „Wdrożenie kompleksowych usług towarzyszących budowie i remontom drogowych i kolejowych urządzeń inżynieryjnej infrastruktury transportowej.”

Beneficjent: DWD Service Sp. z o.o.

Numer projektu: WND-RPPM.01.01.01-00-280/09

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 „Rozwój i innowacje w MŚP”, Działanie 1.1 „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”

Całkowity koszt realizacji Projektu: 488.000,00 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 400.000,00 PLN
w tym wydatki niekwalifikowalne: 88.000,00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 200.000,00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 50,00 %
Udział finansowy Beneficjenta w kosztach Projektu: 50,00 %
Planowany okres realizacji Projektu: 01.06.2010 – 31.12.2011

Więcej informacji o RPO WP na stronach:

http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/
http://www.arp.gda.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
ttp://www.mrr.gov.pl/

 

2

Tytuł projektu: „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w DWD Service Sp. z o.o.”

Beneficjent: DWD Service Sp. z o.o.

Numer projektu: UDA-POIG.06.01.00-22-041/12-00

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1: Paszport do eksportu

Całkowity koszt realizacji Projektu: 400.000,00 PLN

W tym wydatki kwalifikowane: 400.000,00 PLN

Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 200.000,00 PLN

Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 50%

Planowany okres realizacji Projektu: 2012-12-31 do 2014-12-31

Więcej informacji o POIG na stronach:

http://www.parp.gov.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/

Odwodnienia obiektów mostowych

Odwodnienia obiektów kubaturowych

Antykorozja powierzchni betonowych

Nawierzchnie chodnikowe

Izolacja natryskowa